Новини

Условия за ползване

нд, 23 август 2015 г.

Служебни

Споразумение за ползване на услуги доставяни на адрес : www.shb.bg между:

1. ДОСТАВЧИКЪТ на услуги Шопинг България ООД, с Булстат: 206426215 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Брацигово 8, представлявано от Теодора Русева от една страна наричан по-долу ДОСТАВЧИК и

2. ПОСЕТИТЕЛЯТ на сайта в качеството си на ползвател на услуги доставяни в интернет на адрес www.shb.bg, наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ за следното:

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
1.1 Терминология
1.1.1 САЙТ - мястото в интернет където ПОСЕТИТЕЛЯТ може да разглежда съдържание и да ползва други функционалности които платформата му позволява
1.1.2 ПЛАТФОРМА - софтуерен продукт инсталиран в интернет на адрес: www.shb.bg който функционира с определени и ограничени до нуждите на САЙТА възможности с оглед задоволяване на целите за които е създаден
1.1.3 ТЪРГОВЕЦ - партньор на ДОСТАВЧИКА който рекламира своите продукти и/или услуги чрез възможностите предоставени му от ПЛАТФОРМАТА
1.1.4 САЙТ НА ТЪРГОВЕЦА - място в интернет където ПОСЕТИТЕЛЯТ може да направи онлайн поръчка за продукт на ТЪРГОВЕЦА
1.1.5 ПОРЪЧКА / "Бърза поръчка" -  определението се използва за краткост и за да изрази интереса от страна на ПОСЕТИТЕЛЯ да закупи продукта. В определени случаи когато ТЪРГОВЕЦЪТ е избрал тази опция за своите продукти, ПЛАТФОРМАТА няма да предлага на ПОСЕТИТЕЛЯ функционалност "Бърза поръчка" а единствено ще го препраща към САЙТ на търговеца където той ще може да завърши процеса на поръчка.

1.2 ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1.2.1 Предмет на настоящото споразумение е регулиране на правата и задълженията на страните свързани с ползването на услугите предоставяни онлайн от ДОСТАВЧИКА на ТЪРГОВЕЦА и ПОСЕТИТЕЛЯ чрез сайта. Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно и безплатно. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и се съгласява да ползва сайта по предназначението му и с функционалността с която е създаден.

1.3 ФУНКЦИОНАЛНОСТ
1.3.1 По своята същност САЙТА представлява уеб базирана платформа която предоставя техническа възможност на търговци, регистрирани според Българското законодателство юридически лица да рекламират своята дейност и продукти. ПОСЕТИТЕЛЯТ на САЙТА има възможност да разглежда и сравнява наличните оферти за продукти, да контактува с търговците при реда и според създадената функционалност. ДОСТАВЧИКЪТ не е страна в процеса на поръчка на продукт рекламиран в САЙТА, а единствено подсигурява техническата възможност да бъде осъществен контакт между търговеца и ПОСЕТИТЕЛЯ. ПОСЕТИТЕЛЯТ следва да отправя всички евентуални претенции и рекламации и/или въпроси директно към търговеца публикувал продукта.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
2.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци които е констатирал или за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.
2.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯТ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени които пряко засягат поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта, като поддържа актуално настоящото споразумение за ползване.
2.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта
2.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да премахне профила на ПОСЕТИТЕЛЯ ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение, както и да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.
2.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да споделя събраните лични данни на ПОСЕТИТЕЛЯ с търговец на продукт за който ПОСЕТИТЕЛЯ е проявил интерес и е отправил запитване и/или БЪРЗА ПОРЪЧКА посредством функционалността на САЙТА.
2.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта, а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.
2.7 ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност за нанесени щети на ПОСЕТИТЕЛЯ в следствие на техническа неизправност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
2.8 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл сайта е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.
2.9 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали 'текст и/или снимки и/или други' и/или записването им на твърд диск, преносими памети 'USB' и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно
2.10 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира, че ДОСТАВЧИКА не е страна в процеса на поръчка и приема да отправя всички евентуални претенции и рекламации и/или въпроси директно към търговеца публикувал продукта.
2.11 ПОСЕТИТЕЛЯТ приема и се задължава да използва функционалността на САЙТА по начинът по който тя е изградена.
III. УСЛОВИЯ ЗА "БЪРЗА ПОРЪЧКА"
3.1 ПОРЪЧКА може да бъде направена по следните 3 начина:
3.1.1 ползвайки функционалността на САЙТА ако ТЪРГОВЕЦЪТ не е ограничил тази възможност за предлаганите от него продукти
3.1.2 в САЙТА на ТЪРГОВЕЦА
3.1.3 по телефон ако ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил такъв в профила си или в страницата на продукта.
3.2 В определени случаи когато ТЪРГОВЕЦЪТ :
3.21 не разполага със собствен САЙТ или
3.2.2 не желае да получава запитвания за поръчки по телефона или
3.2.3 продукта който рекламира не може да бъде поръчан/доставен онлайн
В горните случаи ПОСЕТИТЕЛЯ няма да има възможност да контактува онлайн или по телефон с ТЪРГОВЕЦА, а единствено може да посети физически магазина в който ТЪРГОВЕЦА развива дейността си.
3.3 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да се откаже от направената поръчка безплатно по всяко време преди същата да бъде изпълнена / изпратена от ТЪРГОВЕЦА. В случай на отказ от страна на ПОСЕТИТЕЛЯ и поръчката е вече изпълнена / изпратена от ТЪРГОВЕЦА, ПОСЕТИТЕЛЯТ дължи на ТЪРГОВЕЦА неустойка в размер на направените транспортни разходи.
3.4 Условия за доставка на продукт
3.4.1 Всеки ТЪРГОВЕЦ има право да обяви индивидуални условия за доставка. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че е възможно да заплати няколко такси за доставка в случай че поръчката му съдържа продукти от няколко ТЪРГОВЕЦА едновременно
3.5 За неописаните по-горе случаи и възникнали казуси по отношение на онлайн поръчки се прилагат разпоредбите на ЗЕТ (Закон за електронна Търговия) и ЗЗП (Закон за защита на потребителя).

IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
4.1 Този сайт ползва бисквитки с оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги. ПОСЕТИТЕЛ който ползва сайта се съгласява с политиката за ползване на бисквитки.

V. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1 ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с останалите посетители на сайта с оглед запазване на функционалността на платформата.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?
5.2 По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. В случай, че ползвате функционалността на САЙТА за да направите запитване или бърза поръчка ние изискваме и записваме информация за Вашите имена, телефон, адрес за доставка и Емейл адрес.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ГОРНИТЕ ДАННИ?
5.3 Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помага да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде идентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анонимно. В случай, че ПОСЕТИТЕЛЯ желае да направи запитване, бърза поръчка или желае да комуникира с други ПОСЕТИТЕЛИ ползващи услугите на сайта същият трябва да се идентифицира със своите имена, телефон, адрес за доставка(в случай на бърза поръчка) и Емейл адрес
КАК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?
ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.

VI. ПЛАЩАНИЯ
6.1 САЙТА предоставя своята функционалност безплатно за ПОСЕТИТЕЛЯ.
6.2 Всички разплащания при поръчка на стока следва да се организират между ТЪРГОВЕЦА и ПОСЕТИТЕЛЯ.

VII. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
7.1 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за евентуални технически недостатъци, но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране